Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ ΜΕ ΤΑ

ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Tοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου 

Πολὺς ὁ λόγος τὸν τελευταῖο καιρὸ γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὴν ἴδια ὅμως στιγμὴ ἑτοιμάζεται ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα. Ὡς γνωστὸν μετὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη ἀναστάτωση ποὺ δημιούργησαν οἱ ἐγκύκλιοι Στυλιανίδη τὸ 2008 γιὰ τὸ θέμα καὶ τὶς πολλαπλὲς ἀνεπαρκεῖς παρεμβάσεις πρὸς ἐπίλυσή του, ἀκολούθησε ἡ τελεσίδικη δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 
Τὸ 2012 καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ὁδηγήθηκε ἐπιτέλους στὴν ἔκδοση τῆς ἐγκυκλίου Λοβέρδου τὸ 2015 ἡ ὁποία εἶναι σὲ ἰσχὺ μέχρι σήμερα. Μὲ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ τὸ θέμα ρυθμίστηκε σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, οἱ ἀπαλλαγὲς ἐπανῆλθαν στὴν πρὸ τοῦ 2008 κατάσταση καὶ χορηγοῦνται μόνο σὲ ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδοξους μαθητές. Ὡστόσο κάποιοι ἀνακινοῦν ἐκ νέου το θέμα μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἰσχυρίζονται ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων αὐτῶν Προγραμμάτων τὸ δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξεταστεῖ καθὼς τὰ νέα Θρησκευτικὰ εἶναι γιὰ ὅλους τους μαθητὲς καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει λόγος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτὰ γιὰ κανέναν μαθητή. Δὲν τολμοῦν βέβαια νὰ μιλήσουν γιὰ κατάργηση τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς καθὼς τέτοια ρύθμιση θὰ....
ἀπορριφθεῖ ἄμεσα στὰ δικαστήρια ὅπου θὰ προσφύγουν ὁμάδες γονέων μὲ πρώτους καὶ πιθανότερούς του Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ οἱ ὁποῖοι διαχρονικὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιτακτικὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, μολονότι ὑπάρχουν καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἑξαιρέσεις! 
Ἐπίσημη πληροφόρηση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἀλλαγὴ δὲν ὑπάρχει. Πιθανότατα ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ δὲν θὰ χορηγεῖται πλέον ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ σχολείου ἀλλὰ ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης ἢ τὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται ὅλες οἱ σχετικὲς αἰτήσεις νὰ ἐξετάζονται ἀπὸ ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ συσταθεῖ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ κεντρικὰ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἐρωτηματικὰ δημιουργοῦνται στὴν περίπτωση αὐτὴ γιὰ τὸ χρόνο ποὺ θὰ χρειάζεται μιὰ τέτοια ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ ἀπαντήσει ἐγκαίρως θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ στὸ σύνολο τῶν αἰτήσεων. 
Οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, θεολόγοι, νομίζουν ὅτι καὶ μὲ τὶς παραπάνω σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις θὰ καταφέρουν νὰ μειώσουν τὶς ἀπαλλαγὲς καὶ ἔπειτα νὰ πανηγυρίσουν γιατί τάχα πέτυχαν τὸ στόχο τους ποὺ ἦταν ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν γιὰ ὅλους τους μαθητὲς τῶν σχολείων ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος! Ὡστόσο ἡ ἀνακίνηση τοῦ ὅλου ζητήματος πιθανότατα θὰ ὁδηγήσει στὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα: 
1. Οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ ἑτερόδοξοι μαθητὲς ποὺ ζητοῦσαν ἀπαλλαγῆ θὰ συνεχίσουν νὰ τὸ κάνουν καὶ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ τοὺς ἐμποδίσει ἀφοῦ τὸ δικαίωμα τοὺς αὐτὸ κατοχυρώνεται νομικὰ καὶ ἰσχύει στὴν πλειονότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Σημειωτέον ὅτι πολλοὶ μαθητὲς ἑτερόδοξοι (καθολικοί, προτεστάντες κ.α.) ἢ ἀλλόθρησκοι (μουσουλμάνοι - στὴν συντριπτική τους πλειονότητα οἱ ἐξ Ἀλβανίας καταγόμενοι μαθητὲς μὲ μουσουλμάνους γονεῖς) δὲν κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπαλλαγῆς καὶ διδάσκονται κανονικά το μάθημα, μάλιστα δὲ ἀπὸ θεολόγους ποὺ κάποιοι εὔκολα θὰ χαρακτήριζαν "ἀκραίους" ἢ "φανατικοὺς" Ὀρθόδοξους. 
2. Οἱ ἄθεοι καὶ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν πίστη γονεῖς θὰ ἐπιδιώξουν μέσω τῶν ἀλλαγῶν, ἐὰν αὐτὲς δρομολογηθοῦν, νὰ ἐπιτύχουν λεκτικὲς διατυπώσεις στὶς νέες διατάξεις ὥστε νὰ μποροῦν καὶ ἐκεῖνοι νὰ λαμβάνουν ἀπαλλαγή. Τὸ ἔχουν πράξει στὸ παρελθὸν καὶ ἀνὰ πάσα στιγμὴ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ παρόμοιες διεκδικήσεις. 
3. Ἡ σημαντικότερη παράμετρος ποὺ οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" θεολόγοι κάνουν πὼς δὲν βλέπουν εἶναι τὸ αἴτημα Ὀρθοδόξων γονέων νὰ ἀπαλλαγοῦν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὰ νέα Θρησκευτικὰ ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν καλλιεργοῦν τὴ θρησκευτική, ὀρθόδοξη χριστιανική, συνείδηση τῶν παιδιῶν τοὺς ἀλλὰ ἀποδομοῦν τὴν πίστη τοὺς μέσω τοῦ πανθρησκειακοῦ περιεχομένου τους ποὺ ὁδηγεῖ σὲ σύγχυση. Τέτοιες κινήσεις ἤδη ὑπάρχουν καὶ ἐὰν ξεκινήσουν εἶναι δυνατὸν νὰ πάρουν τὴ μορφὴ καταιγίδας. Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχουν ἐκδηλωθεῖ στὴν πράξη ἐπειδὴ οἱ παραδοσιακοὶ θεολόγοι "συγκρατοῦν" τοὺς γονεῖς καὶ ἐπειδὴ πιστεύεται ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις οἱ θεολόγοι συνεχίζουν νὰ διδάσκουν ὀρθόδοξα χριστιανικὰ Θρησκευτικὰ παρὰ τὶς ἀντίθετες ὁδηγίες τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἐὰν ὡστόσο διαπιστωθεῖ ὅτι στὰ σχολεῖα μετὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν Φακέλων Μαθήματος καὶ τὴν ἀπόσυρση τῶν παλαιῶν βιβλίων ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν ἔχει ἀρχίσει νὰ διδάσκεται ἕνα μάθημα ποὺ ἀφορᾶ τὶς θρησκεῖες καὶ μάλιστα μὲ τρόπο συγκρητιστικὸ καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον ὀρθόδοξη πατερικὴ προοπτικὴ καὶ περιεχόμενο στὰ διδασκόμενα, τότε εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς ὀρθοδόξων μαθητῶν θὰ ὑπάρξουν. Καὶ εἶναι νὰ μὴν γίνει ἡ ἀρχή... 
Ἐὰν κάποιοι πιστεύουν ὅτι μὲ εὐκολία μποροῦν νὰ ἀπορρίψουν τὶς αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς ὀρθοδόξων γονέων ἀπὸ τὰ "ἀνορθόδοξα" Θρησκευτικὰ τὴ στιγμὴ ποὺ γίνονται δεκτὲς οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς κάθε ἑτερόδοξου καὶ ἀλλόθρησκου μαθητῆ, κάνουν μεγάλο λάθος. Προσφυγὴ στὴ δικαιοσύνη μὲ παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τῶν νέων Θρησκευτικῶν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ὁδηγήσει σὲ δικαίωση τῶν γονέων αὐτῶν. Κάποιοι θεολόγοι, καὶ οἱ πολιτικοί τους προϊστάμενοι ποὺ μὲ εὐκολία υἱοθετοῦν τὶς θέσεις τους, παραβλέπουν τὴν ἁπλὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση φυτεύεται στὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἡ πολιτεία ὀφείλει, κατὰ τὴ συνταγματικὴ ἐπιταγή, νὰ τὴν καλλιεργεῖ. Ἐὰν ἀντὶ τῆς καλλιέργειας ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν δηλητηριάζεται ἢ ἀλλοιώνεται τότε ὁ γονέας ἔχει δικαίωμα ὄχι μόνο νὰ προστατέψει τὸ παιδί του ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση αὐτὴ ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπαιτήσει περαιτέρω ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς διορισμένους θεολόγους καθηγητὲς τὴν συμμόρφωση μὲ τὶς συνταγματικὲς καὶ λοιπὲς νομικὲς διατάξεις. 
Ἃς ἀφήσουν λοιπὸν οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" θεολόγοι κατὰ μέρος τὰ σχέδιά τους γιὰ ρυθμίσεις στὸ καθεστὼς τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά. Μὲ τὶς πρωτοβουλίες τοὺς ὅλα τα τελευταῖα χρόνια ἀντὶ τῆς ἀναβάθμισης τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος ποὺ ἐπαγγέλλονται ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη κατάργησή του. 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 14.07.2017 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου