ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δίδουμε στη δημοσιότητα-επειδή πολλοί μας το ζητάνε-, τα κυριότερα άρθρα του Καταστατικού της Ενωσης Συντακτων Διαδικτύου, ..
Τα παραλειπόμενα αποτελούν αυστηρώς διαδικαστικά, εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου,που ελάχιστα ενδιαφέρουν τα μη μέλη.


ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 1
Εν Αθήναις, σημερα 13 Μαρτίου 2006, Ιδρύεται  σωματείο με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ " (Ε.Σ.Δ.)με μέλη εκείνους που γράφουν- συντάκτες - με οποιοδήποτε τρόπο κι εμφανίζουν  την εργασία τους μέσω του διαδικτύου, από blogs, iιστοτόπους, , portals .κ.λ.π. ΄Ητοι καθιερώνουμε αποκλειστικά τον όρο συντάκτης διαδικτύου , όρος ο οποίος περιλαμβάνει την νέα  εργασιακή ιδιότητα  εκείνου ,δηλαδή που γράφει, συντάσσει οποιοδήποτε μήνυμα, πληροφόρηση  αποκλειστικά  προς δημοσιοποίηση από το διαδίκτυο.   
Άρθρο 2
Σκοποί της Ε.Σ.Δ. είναι:
α) Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα μέσα προάσπιση της ελευθεροτυπίας από κάθε επιβουλή, απ' όπου κι αν προέρχεται αυτή, με σκοπό να διασφαλισθεί ή πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω διαδικτύου, με τη δημοσίευση και αναμετάδοση κάθε πληροφορίας και  ειδήσεις, με τον παραμερισμό κάθε σκοπιμότητας και ιδιοτέλειας.
β) Η προστασία, η προαγωγή και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
γ) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού  επιπέδου των μελών της.
ε) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης καθώς και ή ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των ιστογραφούντων.
στ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε ξεχωριστές περιπτώσεις.- ¨όπως είναι οι διώξεις τους, για τα γραφόμενά τους. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και που θα προβλέπει και τον τρόπο που θα λειτουργεί ο λογαριασμός.
η) Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ανταλλαγή με αυτές πληροφοριών για τα  ζητήματα Τύπου, τη νέα τεχνολογία και  γενικότερα αντιμετώπιση προβλημάτων  σύγχρονης τεχνολογίας
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
1. Τα μέλη της Ενώσης είναι δόκιμα, και τακτικά,  
2. Μέλη μπορούν να εγγραφούν, με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, Α) όσοι είναι ιδιοκτήτες  ιστοσελίδων ή εργάζονται  σ΄αυτές ως υπάλληλοι συντάκτες Β) όσοι είναι ήδη  επαγγελματίες δημοσιογράφοι, εκδότες εντύπων  και παράλληλα διαθέτουν δικές τους ιστοσελίδες ή εργάζονται σ΄αυτές  επ΄αμοιβή.  Με οποιαδήποτε ειδικότητα (ρεπόρτερς, φωτορεπόρτερς, γελοιογράφοι, κ.λπ.
3.Για την εγγραφή ως τακτικού μέλους απαραιτήτως απαιτείται η λειτουργία της  ιστοσελίδας , όπου δρουν, να είναι τουλάχιστον διετής. Το αυτό ισχύει και για τους συντάκτες –υπαλλήλους-συνεργάτες του ιστοτόπου όπου καταχωρούν  την εργασία τους, δηλαδή απαιτείται διαδικτιακή διετής παρουσία , ανεξαρτήτως  της συχνότητας  των  δημοσιευμένων εργασιών τους.
8. Τα  μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες, που τους δίνει η Ένωση. Η ταυτότητα ανανεώνεται ανά έτος.
9. Εγγραφές νέων μελών γίνονται κάθε 'Ιανουάριο. Οι υποψήφιοι, μαζί με τις αιτήσεις τους, υποβάλλουν και όλα τα πιστοποιητικά –βεβαιώσεις ,υπεύθυνες δηλώσεις-  που χρειάζονται, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για την εγγραφή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου. Εξετάζει το   ήθος του συντάκτη σε σχέση  με το ρόλο του στην ενημέρωση-πληροφόρηση που διακονεί καθώς και την προσήλωσή του στην  δεοντολογία της ενημέρωσης. Ύστερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, το αργότερο μέσα σε δύο μήνες, με απόλυτη πλειοψηφία για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου. Εκτός εκυάκτων περιπτώσεων (π.χ. διώξεις διαχειριστών ιστοσελίδων, που Η ΕΣΔ, συμπαρίσταται, έστω κι αν τυπικά τέτοια μέλη δεν είναι εντάξει προς την Ένωση!)
11. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για νέες εγγραφές  δημοσιοποιείται  από την ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ‘η κι άλλα πρόσφορα μέσα διαδικτυακά.
12. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ενός υποψηφίου μέλους, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τότε πού του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
1. Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ενώσεως, πρέπει, κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή ΄Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή των ηθών.
Τα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. `Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά.
γ) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του... και πέραν  χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας..
δ) Να είναι μόνιμος κάτοικος  Ελλάδα , ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
ε) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως. (τυπική υποχρέωση)

Δεν απαγορεύεται στον  υποψήφιο για εγγραφή, ως δόκιμο ή τακτικό μέλος,  αν συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα  μέλος άλλης αναγνωρισμένης Ενώσεως Συντακτών  περιοδικού ή ημερησίου Τύπου. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ε.Σ.Δ. αν  ήδη είναι μέλος σε άλλη διαδικτυακή οργάνωση συντακτών ,αν και έως αυτή τη στιγμή η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ είναι μοναδική στην Ελλάδα χωρίς βέβαια να αποκλείεται να υπάρξουν στο μέλλον παρεμφερείς συλλογικοί φορείς.   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
1. Τα δόκιμα, τακτικά  μέλη έχουν την υποχρέωση:
α) Να ασκούν την αποστολή της ενημέρωσης ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν  αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου, της διακίνησης  σκέψεων και ιδεών.
γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.
δ) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.
ε) Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, υποκλέπτοντας την εργασία τους.
στ) Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια.
ζ) Να μη δέχονται δώρα αναφορικά με τη δημοσιογραφική τους εργασία.
η) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
θ) Να τηρούν γενικά όλους τούς κανόνες τής δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.
ι) Να μη μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ενώσεως και να μη προκαλούν ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική διαμάχη.

2. Τα μέλη της Ενώσεως έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των ιστοτόπων τους  και τα άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Κάθε μέλος της Ενώσεως, που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο,-αφορά  υπαλλήλους εργαζομένους σε ιστοσελίδες- αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και να αναθέσει στην ΄Ένωση, ως εκπρόσωπό του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. Το μέλος δεν μπορεί πια να παραιτηθεί από την απαίτησή του ή να δεχθεί την μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του Ταμία της Ενώσεως, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Άρθρο 14
1. Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ένδεκα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.
Στο Δ.Σ. εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα τακτικού μέλη της Ενώσεως.
Ο Πρόεδρος, οι Α' και β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματεύς και ο Ταμίας, που αποτελούν το Προεδρείο, καθώς και οι σύμβουλοι, εκλέγονται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα σύμβουλο για Ειδικό Γραμματέα.
6. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους της παραιτήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να μη δεχτεί την παραίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


Υπάρχουν πολλές «δεοντολογίες» σε όλο τον κόσμο για όσους ασχολούνται με όποιο τρόπο με την ενημέρωση. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες. Φυσικά ο συντάκτης του διαδικτύου, αντιμετωπίζει κάποιες ιδιομορφίες στην αποστολή του, αλλά γενικά οι ισχύουσες αρχές δεοντολογίας παραμένουν αναλλοίωτες.
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ της ΕΣΗΕΑ, των δημοσιογράφων των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών,
είναι ένα μίγμα από πολλούς άλλους κώδικες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. ΄Οσα χρειάζεται να ξέρει ένας συντάκτης, ένας δημοσίως γράφων...  τα περιλαμβάνει όλα.
έτσι και η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.. με απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ. αποφάσισε την πλήρη υιοθέτηση του κώδικα της ΕΣΗΕΑ., ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ

Η μόνη απάντηση σε διαφορα φαινόμενα που παρουσιάζονται ως προς τις υπερβάσεις εκ μέρους δημοσιογράφων είναι η απλή ανάγνωση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, ο οποίος ψηφίστηκε το 1998 και συνοψίζει τους κανόνες των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. έχει στόχο:
Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του δημοσιογράφου στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνουν ο γιγαντισμός, το ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αυξημένη εμβέλεια και επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας.
Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου επηρεασμού με τον αυτοκαθορισμό κανόνων υπεύθυνης επαγγελματικής λειτουργίας.
Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την αυτονομία και αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου και να θωρακίσει την ελευθεροτυπία έπ’ αγαθώ της δημοκρατίας και της κοινωνίας.
Προς το σκοπό αυτό, οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

Άρθρο 1
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.
γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου και την ακριβή χρησιμοποίηση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων.
δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.
ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.
στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την
τιμή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή θέση έναντι του θιγομένου.

Άρθρο 2
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.
β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.
γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις δικαστικές αποφάσεις.
δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας.
ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν εμφανές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιαιτερότητά τους.
στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού, τα οποία επέζησαν της εγκληματικής πράξης.
ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες, που αναφέρονται στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση και η εντυπωσιακή προβολή μπορούν να προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη.
η. Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την τεκμηρίωσή τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές εικόνες) με δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των πληροφοριών που εξασφάλισε υπό εχεμύθεια.
ι. Να σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικής πληροφόρησης (off the record) εφ’ όσον ανέλαβε αυτή τη δέσμευση.

Άρθρο 3
Η ισηγορία και η πολυφωνία, οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται σε συνθήκες κρατικού μονοπωλιακού ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και υπονομεύονται με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους σε γιγαντιαίες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την κοινή γνώμη σαν καταναλωτή και προσπαθούν να χειραγωγήσουν το φρόνημα, τις συνήθειες και την εν γένει συμπεριφορά της.Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δημοκρατικό πολίτευμα, που διασφαλίζει την ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχισμού και τις αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα των ολιγοπωλίων.
γ. Να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο του και να αρνείται την εκτέλεση έργου, που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
δ. Να μη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου και την παραγωγή εκπομπής κατά τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του εργοδότη του, αν το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να καταγγέλλει τις εν αγνοία του παραποιήσεις και διαστρεβλώσεις του δημοσιογραφικού του προϊόντος.

Άρθρο 4
Η υπερπροσφορά εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας επιτείνει τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων εκμετάλλευσης, όπως είναι: η άμισθη ή η συμβολικώς αμειβόμενη εργασία, η καταστρατήγηση συμβατικών υποχρεώσεων και κανόνων δεοντολογίας κ.λπ.. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να στηρίζει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων αμοιβής και απασχόλησης στα Μ.Μ.Ε..
β. Να αποκρούει στο χώρο εργασίας του κάθε απόπειρα περιστολής των εργασιακών δικαιωμάτων του ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας.
γ. Να μην ασκεί και να μη δέχεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, που σχετίζονται με το φύλο ή την επαγγελματική ηλικία των συναδέλφων του.

Άρθρο 5
Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αξιοπιστίας, του κύρους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου, ο οποίος οφείλει:
α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική εργασία από απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών.
β. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή έπ’ αμοιβή θέση συναφή με την ειδικότητά του σε Γραφεία Τύπου, δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική αυτονομία και ανεξαρτησία του.
γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται τη διαφημιστική χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς.
δ. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες που επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών και την αγορά.
ε. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήμα και είδος, που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του και επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.

Άρθρο 6
Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός των δημοσιογράφων συμβάλλουν θετικά στις συλλογικές επαγγελματικές επιδιώξεις και στην κοινωνική εικόνα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος οφείλει:
α. Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει εναντίον τους ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές αντεγκλήσεις, δημόσια και στους χώρους εργασίας.
β. Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελματική πράξη κάθε λογοκλοπή.
γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. 
Να αναφέρει πάντοτε το όνομα του συντάκτη, του οποίου χρησιμοποιεί κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων.
Να μνημονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή μεταδοθεί
.

Άρθρο 7
Ο γιγαντισμός των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας αύξησαν σημαντικά τον παιδευτικό και πολιτισμικό ρόλο του ηλεκτρονικού και του γραπτού Τύπου. Με τις πρόσθετες ευθύνες του στις νέες συνθήκες, ο δημοσιογράφος οφείλει:
α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου, αποφεύγοντας γραμματικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις.
β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική βαρβαρότητα, τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία, τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης.
γ. Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων λέξεων και όρων.
δ. Να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της εθνικής μας παράδοσης και τη διασφάλιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Άρθρο 8
Οι υποχρεώσεις των συντακτών , που απορρέουν από αυτόν τον Κώδικα, δεν συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών ελέγχονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, συνερχόμενα σε κοινή συνεδρίαση, μέχρις ότου τροποποιηθεί το Καταστατικό, που θα επιλύσει θεσμικά το θέμα του Εποπτικού Οργάνου του Κώδικα.
H παραβίαση των διατάξεων αυτού του Κώδικα, εκτός από τις περιπτώσεις που τιμωρούνται αυτοτελώς από το δίκαιο (παραβίαση ιδιωτικής ζωής, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.) συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν σχετικές κυρώσεις.


5 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η συκοφαντία μέλους σας που θίγει την προσωπικότητα ατόμου προβλέπεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχει κατατεθεί το εν λόγω καταστατικό στο Πρωτοδικείο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρακαλώ μπορείτε να με πληροφορήσετε πως μπορώ να κάνω εγγραφή στην ένωση.
  Κάποιο τηλ η σε κάποιο mail.
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. παρακαλώ πώς μπορώ να έρθω σε τηλ. επικοινωνία μαζίσας:::www.tzourlakos.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή