Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΩΣ 31-12.14

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Μ.ΜΕ

Τέλος διαδρομής για το ανταποκριτικο γραφείο του ΔΟΛ στη Θεσσαλονίκη

18 Δεκεμβρίου 2014
Θλιβερό τέλος στη διαδρομή ενός ανταποκριτικού γραφείου με ιστορία 37 ετών βάζει ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, απομακρύνοντας σήμερα τους δύο τελευταίους δημοσιογράφους που είχαν απομείνει να εργάζονται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των εφημερίδων Τα Νέα και Το ΒΗΜΑ.
Η ενέργεια αυτή είναι χαρακτηριστική της αντίληψης που κυριαρχεί πλέον στα εκδοτικά συγκροτήματα, με την ανοχή της πολιτείας: η ενημέρωση περιορίζεται ασφυκτικά στην περιοχή όπου συγκεντρώνονται τα κέντρα αποφάσεων, και η περιφέρεια, παρά την ανθηρή ρητορική για την ιδιαίτερη –υποτίθεται– σημασία της, απαξιώνεται απολύτως.
Η διακοπή λειτουργίας του ανταποκριτικού γραφείου των εφημερίδων του ΔΟΛ προστίθεται στην αλυσίδα των ανταποκριτικών γραφείων εφημερίδων τα οποία συρρικνώθηκαν ή έκλεισαν επίσης, αλλά και των ανταποκριτικών γραφείων τηλεοπτικών σταθμών τα οποία λειτουργούν ακόμη και χωρίς δημοσιογράφους, μολονότι τα εν λόγω ΜΜΕ χαρακτηρίζονται ως πανελλαδικής εμβέλειας.

Αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

19 Δεκεμβρίου 2014
Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τις ημέρες των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ρυθμίζεται ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι συνάδελφοι θα εργαστούν ως εξής:
- Την Τετάρτη 24.12.2014, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.
- Την Πέμπτη 25.12.2014, θα εκδοθούν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
- Την Παρασκευή 26.12.2014, δεν θα εκδοθεί ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
- Το Σάββατο και την Κυριακή 27.12.2014 και 28.12.2014 αντίστοιχα, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου και της Κυριακής.
- Τη Δευτέρα 29.12.2014, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.
- Την Τρίτη 30.12.2014 και την Τετάρτη 31.12.2014, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.
-Την Πέμπτη 1.1.2015, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
-Την Παρασκευή 2.1.2015, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.
- Το Σάββατο 3.1.2015 και την Κυριακή 4.1.2015, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου και της Κυριακής.
Ρ/Τ Μέσα και ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το διαδίκτυο οι εργαζόμενοι θα εργαστούν τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με καταστάσεις, όπως κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
ΑνακοίνωσηΔευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 14:59

ΠΑΕΙ ΠΙΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ! ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΕ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ, δεν θα αποζημιώνονται , οι συνταγές για ομοιοπαθητικά φάρμακα οι οποίες θα εκδοθούν από 1/1/2015 και μετά.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ


KATAΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕWSBEAST.GR  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ καταγ­γέλ­λει την αυταρ­χική και αντερ­γα­τική συμπε­ρι­φορά της εργο­δο­σίας των δια­δι­κτυα­κών μέσων «newsbeast.gr» και «news.gr», ιδιο­κτη­σίας Χρήστου Κοπε­λού­ζου, για το χθε­σινό πογκρόμ απο­λύ­σεων με «θύματα» δώδεκα συνα­δέλ­φους μας.
Η ΕΣΠΗΤ δηλώ­νει κατη­γο­ρη­μα­τικά ότι θα στα­θεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των απο­λυ­μέ­νων συνα­δέλ­φων μας στον αγώνα για τη δια­τή­ρηση των θέσεων εργα­σίας τους, για δου­λειά με αξιο­πρε­πείς όρους εργα­σίας και πλήρη ασφα­λι­στικά και συν­δι­κα­λι­στικά δικαιώ­ματα.
Η προ­κλη­τική στάση των ιδιο­κτη­τών των δια­δι­κτυα­κών ΜΜΕ που ανα­κά­λυ­ψαν ένα νέο «Ελντο­ρά­ντο» για να θησαυ­ρί­ζουν εις βάρος μιας στρα­τιάς εργα­ζο­μέ­νων στους οποί­ους επι­χει­ρούν να επι­βάλ­λουν συν­θή­κες γαλέ­ρας, με μαύρη εργα­σία ή αμοιβή με μπλο­κάκι, πενι­χρές αμοι­βές και ανύ­παρ­κτα ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα, είναι ξεκά­θαρο ότι δεν πρό­κει­ται να γίνει αποδεκτή.
To Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Οικο­νο­μική ενί­σχυση μελών ΕΣΠΗΤ

συνδετήραςΤο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, με πάγια αρχή του τη στή­ριξη των άνερ­γων και πλη­γέ­ντων από τις επι­κρα­τού­σες εργα­σια­κές και οικο­νο­μι­κές συν­θή­κες συνα­δέλ­φων απο­φά­σισε και φέτος την ενί­σχυση, με τη μορφή χορή­γη­σης εφά­παξ χρη­μα­τι­κού βοη­θή­μα­τος, των τακτι­κών μελών της Ένω­σής μας, οι οποίοι αντι­με­τω­πί­ζουν σοβαρή οικο­νο­μική δυσχέ­ρεια (ανέρ­γων, σε επί­σχεση εργα­σίας, χαμηλά αμει­βό­με­νων, χρό­νια πασχό­ντων, ή χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χων).
Παρακαλούνται οι συνά­δελ­φοι που εντάσ­σο­νται στις παρα­πάνω κατη­γο­ρίες, να ενη­με­ρώ­σουν άμεσα μέχρι τις 31/12/14 τη Γραμ­μα­τεία της Ένω­σης, απο­στέλ­λο­ντας:
α) Αντί­γραφο του τελευ­ταίου εκκα­θα­ρι­στι­κού σημειώ­μα­τος,
β) Συμπληρωμένο έντυπο προ­σω­πι­κών στοι­χείων (επι­συ­νά­πτε­ται)
γ) Κάρτα ανερ­γίας (αφορά άνεργα μέλη)

Σημειώνεται ιδιαι­τέ­ρως ότι απα­ραί­τητη προ­ϋ­πό­θεση για τη δυνα­τό­τητα χορή­γη­σης οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης απο­τε­λεί η παρου­σία σε δύο (2) του­λά­χι­στον Γενι­κές Συνελεύσεις μελών της ΕΣΠΗΤ από το 2012 μέχρι σήμερα.
Σας ενη­με­ρώ­νουμε επί­σης ότι στο πλαί­σιο της κοι­νής δρά­σης της ΕΣΠΗΤ με το Φιλανθρωπικό Οργα­νι­σμό της Αρχιε­πι­σκο­πής Αθη­νών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» παρα­τά­θηκε η σχε­τική μεταξύ μας συνερ­γα­σία με αντι­κεί­μενο την ενί­σχυση των ανέρ­γων μελών της Ένω­σης και των οικο­γε­νειών τους σε θέματα δια­τρο­φής και σίτι­σης.
Στο άμεσο μέλ­λον μάλι­στα θα κατα­στεί δυνατή η επαύ­ξηση της ενί­σχυ­σης με κρι­τή­ρια επι­λο­γής ωφε­λου­μέ­νων μελών που θέτει η Αρχιε­πι­σκοπή Αθηνών.
Με συνα­δελ­φι­κούς χαιρετισμούς

Η ΠΟΕΣΥ αμετακίνητη υπέρ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) επαναλαμβάνει την ανυποχώρητη θέση του υπέρ της υπογραφής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επανειλημμένως έχει διακηρύξει τη θέση του εναντίον των ατομικών συμβάσεων εργασίας και καλούσε τους δημοσιογράφους να μην τις υπογράφουν σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά Mέσα Eνημέρωσης.
Η απόφαση αυτή προβλήθηκε και επαναβεβαιώθηκε κατά τη συνεδρίαση του 7ου πανελλαδικού Συνεδρίου και αποτελεί θέση στο σχέδιο δράσης της Ομοσπονδίας μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Περίεργη αστυνομική έρευνα σε μέλος του προεδρείου της ΠΟΕΣΥ

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) καταγγέλλει την περίεργη «έρευνα» στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της συναδέλφου και μέλους του προεδρείου του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, Νέλλης Σπηλιοπούλου, από αστυνομικούς – κατά δήλωσή τους - της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.
Προκαλεί απορία και έκπληξη, εάν μετά από οποιαδήποτε ανώνυμη καταγγελία, μπορεί να αποκλείεται ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και να γίνεται φύλλο και φτερό το αυτοκίνητο ενός δημοσιογράφου, ο οποίος μάλιστα δεν ειδοποιείται ποτέ από καμία αρμόδια αρχή.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη οφείλει να μας δώσει μια απάντηση για τα κριτήρια και τον τρόπο διενέργειας τέτοιου είδους ερευνών. Επειδή οι δημοσιογράφοι «ενοχλούν» συχνά με την έρευνά τους διάφορα συμφέροντα, αναρωτιόμαστε με ποιό τρόπο διασφαλίζονται οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις τέτοιων διαδικασιών. Όχι μόνο απέναντι σε δημοσιογράφους αλλά σε όλους τους πολίτες μιας ευνομούμενης χώρας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Να πάρει θέση ο υπουργός Δημόσιας Τάξης για τις βιαιοπραγίες κατά δημοσιογράφων

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τα αλλεπάλληλα κρούσματα προπηλακισμού, βιαιοπραγιών, ακόμη και συλλήψεων δημοσιογράφων από αστυνομικούς, κατέθεσε σήμερα το Προεδρείο της ΠΟΕΣΥ στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή συνομιλία με τον υπουργό, πέραν μιας στιγμιαίας χειραψίας στον προθάλαμο του γραφείου του. Το υπόμνημα παρέλαβε ο υπασπιστής του αστυνομικός διευθυντής, Χρήστος Μανούρας, από τον οποίο ζητήθηκε άμεση απάντηση και δέσμευση του υπουργού επί των θεμάτων της καταγγελίας.
Το υπόμνημα της ΠΟΕΣΥ, έχει ως εξής:
«Προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Κύριο Βασίλη Κικίλια

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με μεγάλη θλίψη και απογοήτευση σας ενημερώνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 99η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας του Τύπου σύμφωνα με την έγκυρη και εμπεριστατωμένη κατάταξη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF). Στην Ε.Ε κατέχουμε την προτελευταία θέση πριν τη Βουλγαρία. Στην θέση αυτή βρεθήκαμε διολισθαίνοντας κατά 15 θέσεις σε σχέση με την τελευταία κατάταξη ενώ από το έτος 2007 έχουμε «οπισθοχωρήσει» κατά 50 θέσεις.
Οι παράγοντες που οδηγούν στην έκπτωση της ελευθερίας και της προστασίας του Τύπου στη χώρα μας είναι ποικίλοι και σύνθετοι. Όπως όμως αναγνωρίζουν και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η αστυνομική βία κατά δημοσιογράφων οξύνεται και έχει λάβει πραγματικά ενδημικές διαστάσεις. Έχει συμβάλει τα μάλα στην κατάκτηση της ντροπιαστικής αυτής θέσης. Η βία αυτή ασκείται κατά κανόνα κατά συναδέλφων που ασκούν το καθήκον τους και καλύπτουν συγκεντρώσεις και πορείες, είτε επακολουθούν επεισόδια είτε όχι. Πλέον θλιβερό είναι ότι αποδεδειγμένα σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί βιαιοπραγούν συνειδητά κατά συναδέλφων, δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ, γνωρίζοντας πολύ καλά την ιδιότητά τους είτε γιατί τους έχει γνωστοποιηθεί είτε γιατί οι συνάδελφοι φέρουν διακριτικά («press»).
Πολλά περιστατικά βίας κατά δημοσιογράφων έχουν προκαλέσει την κατακραυγή της κοινής γνώμης, άλλα γίνονται λιγότερο γνωστά. Κάποια έχουν οδηγήσει ακόμη και σε μόνιμη αναπηρία συναδέλφων. Οι ΕΔΕ που διεξάγονται – όταν διεξάγονται – με πανομοιότυπο τρόπο καταλήγουν κατά κανόνα στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα αστυνομικού. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Όλως ενδεικτικώς, σας αναφέρουμε περιστατικά αστυνομικής βίας εις βάρος συναδέλφων για να αναδείξουμε τη διάσταση του προβλήματος. Δεν είναι τα μόνα, είναι λίγα από τα πιο γνωστά.
- Βαρύτατος τραυματισμός και πρόκληση μόνιμης αναπηρίας στο δημοσιογράφο Μανώλη Κυπραίο από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης που εκτόξευσαν τα ΜΑΤ επάνω του στις 15.6.2011.
- Απρόκλητη επίθεση κατά των δημοσιογράφων Γιώργου Αυγερόπουλου και Δημήτρη Τρίμη, τότε μέλος του ΔΣ και μετέπειτα πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, κατά τα επεισόδια της 28ης και 29ης Ιουνίου.
- Επίθεση κατά δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και τεχνικών στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στις 5 Οκτωβρίου 2011, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι στον Τύπο.
- Ξυλοδαρμός από τις δυνάμεις των ΜΑΤ των συναδέλφων Μάριου Λώλου, προέδρου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, και της Τατιάνας Μπόλαρη, καθώς και τεχνικών κάμεραμαν που κάλυπταν τη συγκέντρωση των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ιούνιο του 2014. Η συνάδελφος Τατιάνα Μπόλαρη είχε χτυπηθεί απρόκλητα στο πρόσωπο από αστυνομικό τον ΜΑΤ και τον Οκτώβριο του 2011. Η σχετική φωτογραφία – αδιάψευστο στοιχείο ακραίας αστυνομικής βίας – έκανε το γύρο του κόσμου.
- Άγρια επίθεση στον φετινό εορτασμό του Πολυτεχνείου εις βάρος του δημοσιογράφου και της φωτορεπόρτερ του VICE, Αντώνη Ντινιακού και Αλεξίας Τσαγκάρη. Εκτόξευση χειροβομβίδας κρότου – λάμψης στα πόδια της δημοσιογράφου του MEGA Ειρήνης Ανδρουλάκη. Από καθαρή τύχη η συνάδελφος δεν είχε τη μοίρα του Μανώλη Κυπραίου.
- Απειλές και επιθετική συμπεριφορά κατά του πρώην Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Νίκου Κιάου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας περιστατικού αστυνομικής βίας σε βάρος πολίτη στις 19-10-2014. Όταν παρενέβη, ζητώντας πιο ανθρώπινη συμπεριφορά εις βάρος του πολίτη, τον οποίον κτυπούσε ομάδα δέκα αστυνομικών, με σκαιό τρόπο απειλήθηκε και ο ίδιος με προσαγωγή και σύλληψη, ακόμη και όταν τους επέδειξε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα.
- Αναίτιο χτύπημα με γκλομπ από αστυνομικό των ΜΑΤ στις 13-11-2014 στον φωτορεπόρτερ Γιάννη Λιάκο, την ώρα που φωτογράφιζε επεισόδια χαμηλής έντασης έξω από το Πολυτεχνείο.
- Απρόκλητη επίθεση και παρεμπόδιση δημοσιογράφων την ώρα που κάλυπταν την προσαγωγή διαδηλωτών στις 2-12-2014 στο κέντρο της Μυτιλήνης. Πρόκειται για τους συναδέλφους Ηλία Μαραβά και Νίκο Μανάβη της εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ», οι οποίοι χτυπήθηκαν και παρεμποδίσθηκαν στο έργο τους από τα ΜΑΤ, και μάλιστα ενώ είναι γνωστοί στους αξιωματικούς της Αστυνομίας που παρίσταντο στο συμβάν και ενώ επικρατούσε απόλυτη ηρεμία κατά τη στιγμή της επίθεσης.
- Επίθεση των ΜΑΤ σε συναδέλφους που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στις 14-12-2014. Οι συνάδελφοι απωθήθηκαν αγρίως από τις ασπίδες αστυνομικών των ΥΜΕΤ ενώ ασκούσαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρίας, αυτονόητα απολύτως ειρηνικά και νόμιμα.
Δημοκρατία με δημοσιογράφους υπό διωγμό δε νοείται. Δυστυχώς η διαρκώς αυξανόμενη αστυνομική βία εις βάρος συναδέλφων σηματοδοτεί την έκπτωση της δημοκρατίας μας. Χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε, φοβούμαστε ότι η προστασία των δημοσιογράφων στην Ελλάδα ακολουθεί σταδιακά πρότυπα Λατινικής Αμερικής, όπου η άσκηση του επαγγέλματος του δημοσιογράφου ανήκει στις πλέον επικίνδυνες δραστηριότητες.
Στις αρμοδιότητές σας ανήκει ο έλεγχος και ο περιορισμός αυτών των φαινομένων, καθώς είστε η πολιτική ηγεσία αυτών που βιαιοπραγούν, προκαλούν, καθυβρίζουν χωρίς λόγο σκληρά εργαζόμενους που διακινδυνεύουν ακόμα κα τη ζωή τους για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Σας ζητούμε να είστε αμείλικτος απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, να διεξάγονται αμερόληπτα και αντικειμενικά οι έρευνες που επιτάσσει ο νόμος και να αποδίδονται ευθύνες εκεί που πρέπει. Το καθεστώς της ατιμωρησίας και οι ΕΔΕ – παρωδίες πρέπει να σταματήσουν. Υπονομεύουν το κύρος της δημοκρατίας και της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Αστυνομίας, ενώ πλήττουν ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ,
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ στο Μέγαρο της οδού Ακαδημίας έχει αναρτηθεί η φράση του Ιάκωβου Μάγερ «η δημοσίευση είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης». Αιτούμεθα να προασπίσετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας τη Δικαιοσύνη και την ελευθερία του Τύπου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ανεπανόρθωτες καταστάσεις για τον Τύπο, τη Δημοκρατία και τις ελευθερίες των πολιτών».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.,
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Κουμπιάς Γιώργος Σαββίδης

"Αγγελιοφόρος": 24ωρη απεργία και εργασιακή συνέλευση
16-12-2014
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε αδυναμία να προτείνει και να εφαρμόσει ένα στοιχειωδώς αξιόπιστο σχήμα λειτουργίας που θα σέβεται θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων βρίσκεται η εργοδοσίας της εφημερίδας Αγγελιοφόρος.
Η παραίτηση του εκδότη Αλέξανδρου Μπακατσέλου από τη θέση του προέδρου στο ΔΣ της ΕΒΕ ΑΕ και η κενή πλέον θέση του γενικού διευθυντή στην ΕΒΕ ΑΕ εντείνουν την ανησυχία όλων για τις εξελίξεις στο εκδοτικό συγκρότημα, που εξακολουθεί να ζητά από τους εργαζόμενους να εργάζονται χωρίς να τους καταβάλλει δεδουλευμένα.
Για τους λόγους αυτούς δημοσιογράφοι, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό απεργούν από τις 08:00 της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου ως τις 08:00 της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου διεκδικώντας από την ΕΒΕ ΑΕ:
· Να καταβάλει σε όλους τους εργαζόμενους τους μισθούς που τους χρωστάει.
· Να τηρήσει εφεξής στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και του νόμου.

Οι Ενώσεις καλούν τους εργαζόμενους του Αγγελιοφόρου σε εργασιακή συνέλευση αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 11.30, στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου