Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!


Οσοι πιστοί ...προσέλθετε... προλαβαίνετε ως την 20η Ιανουαρίου να γίνετε διευθυντής στη Δημόσια Τηλεόραση...

Και επειδή δεν απαιτείται το ΑΣΕΠ, ως προς τους δημοσιογράφους υπάρχει κάποια πιθανότητα να τα καταφέρετε, αν δεν μεσολαβήσει η παλαιοκομματική συνήθεια... του να προσλαμβάνονται τα δικά μας παιδιά... Α,ρε Καψή, τί κάψες τραβάς... 

Η ΝΕΡΙΤ ψάχνει 9 διευθυντέςΑπό τη χθεσινή προκήρυξη έχουμε να επισημάνουμε κάτι θεμελιώδες: 

Ζητούνται πτυχία.. που δεν έχουν καμιά αξία πρακτική στις λειτουργίες της δημοσιογραφίας!..Η δημοσιογραφία είναι όραμα, ακατανίκητος έρωτας,φλόγα,φαντασία..όσφρυση
κ.λ.π. 

κι αυτά τα πολύτιμα δεν περιχαρακώνονται σε στενά όρια του πτυχίου... 
Να μην αναφερθούμε σε εκατοντάδες παραδείγματα,πως έλαψαν στη δημοσιογραφία κορυφαίοι, ΄Ξένοι κι Έλληνες που είχαν βία απολυτήριο Λυκείο.. όπως π.χ. ο Σπύρος Μελάς που και καλός ρεπόρτερ ήταν και χρονογράφος για να καταλήξει να γίνει Ακαδημαϊκός!

Κι εξάλλου ...από πουθενά δεν προκύπτει ότι και ο δυναμικός Σταύρος Ψυχάρης έχει κάποιο πτυχίο σπουδών... ούτε καν ο θυελώδης Απ.Βραχ.. Αλλά ...
Χώρια που τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στην πιάτσα αξιόλογοι ενημερωτές bloggers που πιάνουν πουλιά στον αέρα...
Ας προσέξουν εκεί στη Δημόσια Τηλεόραση και υπό τον όρο ότι πασχίζουν ειλικρινά υπό τον καψερό Καψή, ότι όντως θέλουν να φτιάξουν ένα ελληνικό BBC, αν και αυτό είναι ήδη ξεπερασμένο.ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

H ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΖΗΤΑΕΙ 9ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ


Η ΝΕΡΙΤ ψάχνει 9 διευθυντές
Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων Διευθυντών και δύο θέσεων Συντονιστών με σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας.
Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων Ειδήσεων, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Περιφερειακού και Τοπικού Προγράμματος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), Λειτουργίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκμετάλλευσης και Έρευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, καθώς και τις θέσεις των συντονιστών Αρχείου και Μουσικών Συνόλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα αποκλειστικά ηλεκτρονικώς μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 24.00, ΜΕ ΤΗ συμπλήρωση αίτησης ΚΑΙ φόρμας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σημειώματος ΣΤΟΝ ιστότοποhttp://www.opengov.gr/nerit/
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης.
ΤΟ πλήρες text Η Της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί ΣΤΗΝ Ιστοσελίδαhttp://www.opengov.gr/home/2013/12/30/4888
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (Εκτός ΑΣΕΠ): Ειδικότητα ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δημοσιογράφων
Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
α.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή
α.2. Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και των πτυχίων των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή
α.3. To ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου.
γ. Εμπειρία δύο ετών σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα, στο αντικείμενο της θέσης.


Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικώς και μέχρι την 20η Ιανουάριου 2013 και ώρα 24.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση ΑΙΤΗΣΕΩΣ και φόρμας Βιογραφικού Σημειώματος σύμφωνα με το πρότυπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home, στον ιστότοποhttp://www.opengov.gr/nerit/. Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούμενα από τεχνικούς συμβούλους.
2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής η Επιτροπή, θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο της θέσης στην οποία είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωματων υποψηφίων.
3. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή θα καλέσει τους υποψηφίους που έκρινε ως επικρατέστερους σεπροφορική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή.
4. Κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της επιτροπής, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους για την θέση για την οποία έχουν αιτηθεί. Οι ερωτήσεις που θα τεθούν εκ μέρους της επιτροπής προς τους υποψήφιους θα επικεντρωθούν, στις εξής βασικές ενότητες αξιολόγησης:
  • Εκπαιδευτικό υπόβαθρο και συνάφειά του προς το αντικείμενο της θέσης για την οποία αξιολογείται κάθε υποψήφιος,
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντικείμενο συναφές προς εκείνο της θέσης για την οποία αξιολογείται κάθε υποψήφιος,
  • Εγχώρια και/ή διεθνής εμπειρία σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης, σε εδραιωμένες επιχειρήσεις και/ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αναπτυγμένες αγορές Μ.Μ.Ε.
  • Προσωπικές δεξιότητες του αξιολογούμενου υποψήφιου (ικανότητα ηγεσίας, επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, κλπ).
5. Η Επιτροπή μετά την συνέντευξη θα εισηγηθεί το αποτέλεσμα της κρίσης της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα προχωρήσει στην πρόσληψη & ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Συντονιστών.
7. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και όλα τα βιογραφικά των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη περίπτωση που κρίνει ότι, κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία και να προχωρήσει στη πλήρωση της θέσης κατά τα νομίμως ισχύοντα.
9. Η επαναξιολόγηση των επιλεγέντων Διευθυντών και Συντονιστών θα γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με σύστημα αξιολόγησης επίτευξης στόχων.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου